Αγία Κυριακή η μεγαλομάρτυς απ' τη Νικομήδεια της Μικράς Ασίας

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Άγιοι και Μάρτυρες

αγία,κυριακή,μεγαλομάρτυς,νικομήδειαΗ αγία Κυριακή καταγόταν από τη Νικομήδεια της Μ.Ασίας.
Είχε χριστιανούς γονείς οι οποίοι της έδωσαν το όνομα αυτό επειδή γεννήθηκε ημέρα Κυριακή. Μαρτύρησε τον 3ο αιώνα επί Διοκλητιανού.

Στον Πόντο και στη Θράκη εξαιτίας της αγίας ο Ιούλιος μήνας ονομαζόταν και Αϊ - Κεριακίτης. Στον Πόντο ήταν γνωστή η έκφραση : Τ' Αε Κερεκής τ' άψιμον.

αγία,κυριακή,μεγαλομάρτυς,νικομήδειαΟι Έλληνες στον Πόντο ορκίζονταν συχνά στη φωτιά, λέγοντας : μά τ' άψιμον.
Ο όρκος αυτός δείχνει τη σχέση με τις αρχαίες θρησκευτικές πεποιθήσεις τόσο των Ελλήνων όσο και των ανατολικών λαών, για τη θεία καταγωγή της φωτιάς.
Η φράση Αε-Κερεκής άψιμον χρησιμοποιείτο για παιδιά πολύ ζωηρά και ευφυή μάλιστα δε και άτακτα.


Κατά μία μαρτυρία ( Δημ. Σ. Λουκάτου ) η φράση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι η εορτή της αγίας συμπίπτει με τις πιο δυνατές ζέστες του Ιουλίου.
Στην ενορία του αγίου Γρηγορίου στην Τραπεζούντα, υπήρχε ο ομώνυμος ναός με πέντε παρεκκλήσια. Του αγίου Ανδρέα, της αγίας Παρασκευής, της αγίας Αναστασίας, των Ταξιαρχών και της αγίας Κυριακής.
Τούτο μαρτυρείτε και από το λάβαρο του μητροπολιτικού ναού της Τραπεζούντος που παριστάνει τον άγιο Γρηγόριο περιστοιχισμένο από τους παραπάνω αγίους και φυλάσσεται στο μουσείο Μπενάκη.
Η μνήμη της τιμάται στις 7 Ιουλίου.

Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Κυρίων τὸν Κύριον, καὶ Βασιλέα Χριστόν, ἐξ ὅλης ἠγάπησας, Κυριακὴ τῆς ψυχῆς, καὶ χαίρουσα ἤθλησας, ὅθεν Παρθενομάρτυς, παρ' αὐτοῦ δοξασθεῖσα, βρύεις τοὶς σὲ τιμώσιν, ἰαμάτων τὴν χάριν, τοὶς πάσιν αἰτουμένη, πταισμάτων συγχώρησιν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον
Ἦχος δ'.
Ἡ ἀμνάς σου Ἰησοῦ, κράζει μεγάλη τῇ φωνῇ. Σὲ Νυμφίε μου ποθῶ, καὶ σὲ ζητοῦσα ἀθλῶ, καὶ συσταυροῦμαι καὶ συνθάπτομαι τῷ βαπτισμῷ σου· καὶ πάσχω διὰ σέ, ὡς βασιλεύσω σὺν σοί, καὶ θνήσκω ὑπὲρ σοῦ, ἵνα καὶ ζήσω ἐν σοί· ἀλλ᾽ ὡς θυσίαν ἄμωμον προσδέχου τὴν μετὰ πόθου τυθεῖσάν σοι. Αὐτῆς πρεσβείαις, ὡς ἐλεήμων, σῶσον τὰς ψυχὰς ἡμῶν.

Ἕτερον Ἀπολυτίκιον (Κατέβασμα)
Ἦχος δ'. Ταχὺ προκατάλαβε.
Ως βρύσις πολύκρουνος παρθενομάρτυς Χριστού, κατήρδευσας πάνσοφε την Εκκλησίαν αυτού, και ήθλησας άριστα. έσωσας τους εν σκότει της ειδωλομανίας, αίγλη των σων θαυμάτων, Κυριακή αθλοφόρε. Διό εν παρρησία Χριστώ πρέσβευε σωθήναι ημάς.

Κοντάκιον
Ἦχος β'. Τὰ ἄνω ζητῶν.
Ἡ Μάρτυς Χριστοῦ, ἡμᾶς συνεκαλέσατο, τοὺς ἄθλους αὐτῆς, τοὺς θείους καὶ παλαίσματα, ἐγκωμίοις ᾆσαι νῦν, φερωνύμως αὐτὴ γὰρ πέφηνεν, ὡς ἀνδρεία τώ φρονήματι, κυρία νοός, τε καὶ παθῶν ἀπρεπῶν.

 

Print