Άγιος Ιερομάρτυς Άνθιμος Επίσκοπος Νικομηδείας - Το μαρτύριο του επί Βασιλέως Μαξιμιανού 288 μ.Χ.

Ο Άγιος Ιερομάρτυρας Άνθιμος επίσκοπος Νικομηδείας Άγιος Ιερομάρτυς Άνθιμος Επίσκοπος Νικομηδείας 288 μ.Χ.. Το μαρτύριο του Αγίου Ιερομάρτυρος εκ του Μεγάλου Συναξαριστού του εν Αγίοις Πατρός ημών Νικηδήμου του Αγιορείτου. Τῇ Γ´ τοῦ αὐτοῦ μηνός Σεπτεμβρίου, Μνήμη τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Ἀνθίμου, Ἐπισκόπου Νικομηδείας.

Στίχοι εκ του Μηνολογίου του Συναξαριστή
Τμηθεὶς κεφαλὴν Μάρτυς Ἄνθιμε ξίφει,Καὶ
νεκρὸς ἀνθεῖς εἰς Θεοῦ δόξαν τρίχας.
Ἄνθιμον ἐν τριτάτῃ ἀπέκτεινε ξίφος ὀξύ. 
Άγιος Ιερομάρτυς Άνθιμος Επίσκοπος Νικομηδείας (Το Μαρτύριο, επί Μαξιμιανού 288 μ.Χ.)Η αποτομή της τιμίας κεφαλής του Αγίου Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου Νικομηδείας † Ούτος ο Άγιος Άνθιμος ήχθη δεδεμένος για την Πίστιν του Χριστού, ενώπιον του Βασιλέως Μαξιμιανού, εν έτει σπη΄ (288 μ.Χ.). Ευρίσκοντο δε εκεί έμπροσθεν ερριμμένα και όλα τα βασανιστήρια όργανα προς φόβον του μάρτυρος, επειδή λοιπόν ερωτήθη τι πιστεύει, απεκρίθη ο μάρτυς και εκήρυξε παρρησία, ότι ο Χριστός είναι Θεός αληθινός, όθεν ετσάκισαν τον λαιμόν του και ετρύπησαν αυτόν με πυρωμένα σίδηρα, απλωθείς δε γυμνός επάνω σε τούβλα, δέρεται με ραβδιά και υποδεθείς με υποδήματα χάλκινα πυρωμένα, βιάζεται να περιπατή με αυτά. Έπειτα δένεται από έναν τροχό του δε τροχού συχνά περιστρεφομένου οι δήμιοι εζήτουν να καύσουν τον μάρτυρα με αναμμένες λαμπάδες, δια τούτο ο μέν τροχός εστάθη παραδόξως και δεν εγύριζεν και οι λαμπάδες έπεσαν από τας χείρας των δημίων και θείος Άγγελος ελθών, έρριψεν αυτούς κατά γής ημιθανείς. Μετά ταύτα δένεται ο Άγιος με βαρείας αλύσεις και κλείεται εντός φυλακής και εν τέλει αποτέμνεται την κεφαλήν και μετά την αποτομήν βλαστάνει τρίχας παραδόξως. Τον βίον τούτον συνέγραψεν Ελληνιστί ο μεταφραστής ου η αρχή "τις ούκ οίδε την Νικομήδους;"  Σώζεται εν τη Μεγίστη Λαύρα και εν τη των Ιβήρων Ιερά Μονή και εν άλλαις.

Ἀπολυτίκιον τοῦ Ἱερομάρτυρος / Ἦχος α´  Τοῦ λίθου σφραγισθέντος
Τῆς ποίμνης σου θεόφρον, στερρὸς προστάτης γενόμενος, ὑπὲρ αὐτῆς ἑτοίμως τὸ σὸν αἷμα ἐξέχεας, καὶ ἀπειλὰς τῶν δυσμενῶν μὴ πτοηθείς, ἐν οὐρανοῖς νῦν ἀγάλλῃ, τῷ θρόνῳ τῆς τρισηλίου Θεότητος παριστάμενος. Δόξα τῷ ἐνισχύσαντί σε Χριστῷ· δόξα τῇ εὐψυχίᾳ σου, δόξα τῇ μαρτυρικῇ σου Ἄνθιμε καρτερότητι.

Περισσότερες πληροφορίες:  pgdorbas.blogspot.com   

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com  
Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ