• Home

Κορτσόπον λάλ’ ‘μεν. Δημώδες άσμα Ανατολικού Πόντου και Κάρς

Κάρς. Δεξιά ο Κοσμάς Χαρπαντίδης (Ελληνισμός του Κάρς)Λελεύω σε λελεύω ‘σε, κορτσόπον λάλ’ ‘μεν,
κόκκινο πιπερόπον, λάλ’ ‘μεν κι άς λαλώ ‘σεν,
για έλα έμπα ‘ς σο χορόν, κορτσόπον λάλ’ ‘μεν,
και σπίξον το χ̆ερόπο μ’, λάλ’ ‘μεν κι άς λαλώ ‘σεν.

Ακούστε το δημώδες άσμα σε καταγραφή του κ Στάθη Ευσταθιάδη

Pin It

Print

Παραδόσεις Τσίτης Άρδασσας. Πως εχτίεν η Τσίτε τη Άρδασσας

Αναμνηστική Οικογενειακή φωτογραφία  Ελλήνων εκ Τσίτης Αρδάσσης Πόντου ΄Σ σα παλά̤ τα φοβόκαιρους τρεί νομάτ’ επήραν άσ’ την Άρδασσαν αφκά τη Τσίτες το ποτάμ’ και πορπατευτά-πορπατευτά έρθαν αφκά την Τσίτεν. Επεκεί εντόκαν ΄ς σο τσορίμ κιάν και έξέβαν σή πεγαδί’ το κιφάλ’. Εκεκά εκάτσαν ν΄αναπάουνταν. Εκείνον τον καιρό τα ποταμάκρα̤ τα ραχ̆ία και τα κοιλάδα̤ ούλα έταν γομάτα ορμάνα̤. Υστέρ’ κ’ υστερνά όνταν εδούλευαν τα μα̤τά̤να̤ εγριλεύταν κι’ ερημάαν. Ακομάν ο σ’χωρεμένον ο κύρ’ι-μ’ όνταν έτον μικρόν παιδίν έλεεν : «τα ποτάμα̤ και τ’ ορμία όνταν έβρεχ̆εν ‘κ̆’ εθολούνταν ούλα̤ τσ̆αϊρα̤ και στιμένα̤ έταν.

Πως εχτίεν η Τσίτε τη Άρδασσας - Παρακολουθείστε το βίντεο

Pin It

Print

Ομιλία του Οσίου πατρός ημών Αστερίου Επισκόπου Αμασείας, περί της αναφοράς του κατά Λουκάν Ευαγγελίου εις τον πλούσιον και τον Λάζαρον

Παραβολή,Κύριου,Ιησού,Χριστού,πλούσιος,φτωχός,Λάζαρος,Αστερίου,Επισκόπου,Αμάσειας,Πόντου,ομιλία,χριστιανισμός,Πόντος,Εύξεινος,ευαγγέλιον,αποστόλου,ευαγγελιστού,ΛουκάΟ Θεός και Σωτήρ ημών εκπαιδεύει τους ανθρώπους όχι μόνον με αποφατικά και δογματικά θεσπίσματα, ώστε να μισούν την κακίαν και να αγαπούν την αρετήν, αλλά χρησιμοποιώντας και διαφωτιστικά υποδείγματα, παραδίδει με σαφήνεια τα μαθήματα της αγαθής βιοτής. Μας βοηθεί έτσι με έργα και με λόγους, να προαχθούμε στην κατάληψη της αγαθής και φιλοθέου ζωής. Πράγματι, αφού επανειλημμένως μας έχει παραγγείλει με το στόμα των Προφητών και των Ευαγγελιστών, αλλά και με την φωνήν την ιδικήν του, να αποστρεφώμεθα μεν τον υπερήφανον και υπεροπτικόν πλούτον, την δε φιλάνθρωπον διάθεση και την συνδυασμένην με την αρετήν πτωχεία να την αγαπούμε, έτσι και τώρα για να κάμει ακόμη πιο αξιόπιστον την συμβουλή για το καλόν, τεκμηριώνει τον λόγον με πρακτικά υποδείγματα, και με μίαν διήγηση περιγράφει τον πλούσιον και τον πτωχόν.

Pin It

Print

Αγίου Ἀστερίου ἐπισκόπου Ἀμασείας ὁμιλία ἐκ τοῦ κατὰ Λουκᾶν εὐαγγελίου εἰς τὸν πλούσιον καὶ εἰς τὸν Λάζαρον

Παραβολή,Κύριου,Ιησού,Χριστού,πλούσιος,φτωχός,Λάζαρος,Αστερίου,Επισκόπου,Αμάσειας,Πόντου,ομιλία,χριστιανισμός,Πόντος,Εύξεινος,ευαγγέλιον,αποστόλου,ευαγγελιστού,ΛουκάΟὐ τοῖς ἀποφατικοῖς καὶ δογματικοῖς μόνον θεσπίσμασιν ὁ Θεὸς ἡμῶν καὶ σωτὴρ παιδεύει τοὺς ἀνθρώπους, ὥστε μισεῖν κακίαν καὶ ἀγαπᾶν ἀρετήν, ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐναργέσι τῶν ὑποδειγμάτων σαφῆ παραδίδωσι τὰ τῆς ἀγαθῆς πολιτείας μαθήματα, ἔργοις ὅμου καὶ λόγοις προσβιβάζων ἡμᾶς τῇ καταλήψει τῆς ἀγαθῆς καὶ φιλοθέου ζωῆς. Οὕτω τοι καὶ νῦν πολλαχοῦ προειρηκὼς ἡμῖν διά τε προφητικῶν καὶ εὐαγγελικῶν στομάτων, οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ διὰ οἰκείας φωνῆς, ἀποστρέφεσθαι μὲν τὸν ὑπερήφανον καὶ ὑψαύχενα πλοῦτον, ἀγαπᾶν δὲ γνώμην φιλάνθρωπον καὶ τὴν μετὰ δικαιοσύνης πενίαν, ἵνα τὴν τοῦ καλοῦ συμβουλὴν βεβαιοτέραν ἐργάσηται, τεκμηριοῖ τὸν λόγον πρακτικοῖς ὑποδείγμασι καὶ γράφει τῇ διηγήσει τὸν πλούσιον καὶ τὸν πένητα, καὶ τοῦ μὲν τὴν φιλότιμον ἀπόλαυσιν, τοῦ δὲ τὴν τεθλιμμένην ζωὴν ὑποδείκνυσι καὶ τὸ τέλος ἀμφοτέρων τοῦ βίου εἰς ὅ τι κατέληξεν, ἵνα τοῖς ἀλλοτρίοις ἐπιτηδεύμασι σκεψάμενοι τὴν ἀλήθειαν σώφρονες γενώμεθα τῶν ἰδίων κριταί. «Ἄνθρωπός τις ἦν πλούσιος καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ βύσσον».

Pin It

Print

Ομιλία στον εκ γενετής τυφλό - Αγίου Αστερίου επισκόπου Αμασείας

Ο Κύριος θεραπεύει τον εκ γενετής τυφλό Μόλις ακούσαμε τον υιό της βροντής, τον Ιωάννη, ή μάλλον το Άγιον Πνεύμα που από ψαρά και χειροτέχνη τον έκαμε συγγραφέα και κήρυκα πραγματικά θείων και υψηλών υποθέσεων, να μας εκθέτει το θαύμα της σωματικής και πνευματικής αναβλέψεως του εκ γενετής τυφλού. Στο προηγούμενο κεφάλαιο ανέλυσε την πολλή και εκτεταμένη διάλεξη του Κυρίου, με την οποία καθοδηγούσε τον απειθή και δύστροπο εβραϊκό λαό στην θεογνωσία του Πατρός και του Υιού, απομακρύνοντας το νου τους από την έννοια του μονοθεϊσμού· τους άνοιγε την πόρτα για να περάσουν από την νομική παράδοση στη χάρη, οδηγώντας τους ομαλά από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη, όπως κάποτε από τήν έρημο προς την πλούσια και εύφορη γη.

Pin It

Print

Διήμερα Τριήμερα - Τ’ ορφανέσσας το νυφέπαρμαν. Γαμήλια άσματα Πόντου

Τ’ ορφανέσσας το νυφέπαρμαν - Διήμερα Τριήμερα - Γαμήλιο δημοτικό άσμα Πόντου Διήμερα τριήμερα την νύφεν παραστέκ’νε,
φορίζ’ν ατέν’, στολίζ’ν ατέν’, κι ατέν’ κ̆ι στεφανώνε.

Στείλ’νε ΄ς σον Άδην είδησιν τον κύρ’ν ατ’ς παραγγείλ’νε,
Κι ο κύρ’ ατς παίρεν είδησιν και λάλεσεν τον Χάρον.

Διήμερα Τριήμερα, Τ' ορφανέσσας το νυφέπαρμαν - Δείτε το βίντεο

Pin It

Print

More Articles ...