• Home
  • Γλώσσα
  • Ευαγγέλιον Κυριακής του Πάσχα (Εσπερινός της Αγάπης) στην ποντιακή διάλεκτο

Ευαγγέλιον Κυριακής του Πάσχα (Εσπερινός της Αγάπης) στην ποντιακή διάλεκτο

Η λαμπροφόρος Ανάστασις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού Όντες εβράδυνεν την Κερεκήν και τα πόρτας τ΄ οσπιτί όλα̤ έσανε κλειδωμένα. Ατού απέσ’ έσανε τοπλαεμέν’ οι μαθητάντ’ τη Χριστού, γιατί πολλά εφογούνταν τοι Ιουδαίοις. Αρ’ ατότε, αναχάπαρα έρθεν ο Ιησούς κι εστάθεν απέσ’ ‘ς ση μέσ’ τ’ οσπιτί, και είπεν ατουνούς : “Να έχ̆ετε ειρήνην, να μη φογούστουν !”  Σ’ ατό τον λόγον απάν’, ο Ιησούς εδείξειζε τα χ̆έρα̤ τ’ και το πλευρόν ατ’, κι οι μαθηταί, ας το είδαν ατά, εχάραν πολλά.  Ευαγγέλιον Εσπερινού της Αγάπης (Πάσχα) - Απόδοσις εις την ποντιακήν διάλεκτον

Επεκεί ο Ιησούς ‘ξάν είπεν ατείν’τς : “Να έχ̆ετε ειρήνην και να μη φογούστουν !” Όπως έστειλεν εμέν’ ο κύρ-ιμ’ απάν’ ‘ς σον κόσμον, αέτς πα εγώ στείλω ‘σας και ‘ς ατό το λόγον απάν’ εφύσεσεν σοι μαθητάντ’ και είπεν σ’ ατουνούς : “Επάρτεν Πνεύμα Άγιον και σ’ ότοινους σ’χωράτε τα αμαρτίας ατουν, ας είναι σ’χωρεμένα, και σ’ ότοινους ‘κ̆ι θα σ’χωρνάτε τα αμαρτίας, να μη είναι σ’χωρεμένα». Ο Θωμάς, ο Απόστολον ο Δίδυμον, ‘κ̆’ έτον εντάμα με τοι μαθητάντ’ όντες εφανερώθεν’ ‘ς ατείν’τς ο Κύριον. Οι άλλ’ οι μαθητάντ’ όντες είδαν’ τον Θωμά, εσυντζαίναν με τ’ ατόν και είπαν ατόν : “Εφανερώθεν ο Κύριον και είδα μ’ ατόν !” Αοίνος ξάϊ ‘κ̆’ επίστεψεν τον λόγον ατούν’ και είπεν : “Αν ‘κ̆’ ελέπω ‘ς σα χ̆έρ͜ια ατ’ την καρφέαν, κι αν ‘κ̆ι΄ βάλω το δάχτυλο μ’ απάν’ σα γεράδες ‘κ̆ι πιστεύω”.      

 Παραθέτω το κείμενο του Ιερού Ευαγγελίου :
"Οὔσης οὖν ὀψίας τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων, καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ συνηγμένοι διὰ τὸν φόβον τῶν ᾿Ιουδαίων, ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ ἔστη εἰς τὸ μέσον, καὶ λέγει αὐτοῖς· εἰρήνη ὑμῖν. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν πλευρὰν αὐτοῦ. ἐχάρησαν οὖν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς πάλιν· εἰρήνη ὑμῖν. καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατήρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς. καὶ τοῦτο εἰπὼν ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς· λάβετε Πνεῦμα ῞Αγιον· ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται αὐτοῖς, ἄν τινων κρατῆτε, κεκράτηνται. Θωμᾶς δὲ εἷς ἐκ τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ’ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ ᾿Ιησοῦς. ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταί· ἑωράκαμεν τὸν Κύριον. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· ἐὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον τῶν ἥλων, καὶ βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω".

Η προσπάθεια αυτή αφορά στην ανταπόκριση μου σε παράκληση ορισμένων αδελφών με ποντιακή καταγωγή, για τη νοηματική απόδοση του Ιερού κειμένου του Ευαγγελίου του Ιωάννου (Κ, 19-25) το οποίο αναγιγνώσκεται στους ιερούς ναούς κατά την τέλεση του εσπερινού της Αγάπης, την Κυριακή του Πάσχα. Γνωρίζω ότι κυκλοφορούν στο διαδίκτυο τόσο σε sites όσο και σε αναρτήσει στο YouTube διάφορες εκδοχές του παραπάνω ευαγγελίου στην ποντιακή διάλεκτο, οι οποίες έχουν αρκετά λάθη και δεν αποδίδουν το σωστό νόημα. Εύχομαι η παρούσα εκδοχή να φανεί χρήσιμη στους ιερείς που θα θελήσουν να διαβάσουν το ιερό κείμενο εις την ποντιακή διάλεκτο βάσει της δικής μου προσέγγισης και παραμένω στη διάθεση τους για την ηλεκτρονική αποστολή του κειμένου. Καλή Ανάσταση - Χριστός Ανέστη !!!   

Ποντιακή Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ