• Home
  • Ιστορία
  • Xρυσόβουλλον του Aυτοκράτορος Τραπεζούντος Αλεξίου του Γ΄ Μεγάλου Κομνηνού υπέρ της βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής ανδρικής μονής Αγίου Γεωργίου Χουτουράς

Xρυσόβουλλον του Aυτοκράτορος Τραπεζούντος Αλεξίου του Γ΄ Μεγάλου Κομνηνού υπέρ της βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής ανδρικής μονής Αγίου Γεωργίου Χουτουράς

Xρυσόβουλλον του Aυτοκράτορος Τραπεζούντος Αλεξίου του Γ΄ Μεγάλου Κομνηνού υπέρ της βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής ανδρικής μονής Αγίου Γεωργίου Χουτουράς Ελέω Θεού εν Χριστώ τω Θεώ πιστός Βασιλεύς και Αυτοκράτορ της Ανατολής Αλέξιος ο Μέγας Κομνηνός, νικητής, τροπαιούχος, πιστός, αεισέβαστος.
Του Κυρίου δια του Ευαγγελίου λέγοντος : «…μακάριοι οι ελεήμονες» και άλλως «εν φυλακή ήμην και ήλθατε προς με», ήγα τοις εν όρεσι και σπηλαίοις οικούσι μοναχοίς, μαθώς ( μαθούσα ) η βασιλεία μου, ότι οι εν τω όρει του Κάνεως των Χουτουρών οικούσι μοναχοίμ έρως μοι ήλθε του ανελθείν εις προσκύνησιν του τοιούτου τόπου, ως δή ανελθόντος μου, ευρών τον τόπον παντελώς έρημον και θαυμάσας την των μοναχών κατοίκησιν και ένδειαν, τω Θεώ δόξαν ανέπεμψα, τω διατρέφοντι τοις επικαλουμένοις το όνομα αυτού, το Άγιον, και δή έδοξε τη βασιλεία μου μικράν τινά παρηγορίαν τοις τοιούτοις παραμυθήσασθαι.

Xρυσόβουλλον του Aυτοκράτορος Τραπεζούντος Αλεξίου του Γ΄ Μεγάλου Κομνηνού υπέρ της βασιλικής, πατριαρχικής και σταυροπηγιακής ανδρικής μονής Αγίου Γεωργίου Χουτουράς Διό και παραδίδει η βασιλεία μου δια του παρόντος χρυσοβούλλου λόγου εις μνημόσυνον εμού τε και της μητρός μου, γήν ύπεργον και χωρία επιτελείν κατ’ έτος τα δημόσια και τας επικαρπίας προς την αυτήν μονή χωρία, Γουζιλκίνη, Ξήρξαν, Άγκορυζι, Μαυραγκελί, Μουγελά και του Προδρόμου, ίνα νέμηται και καρπώνηται ταύτα η μονή εις τους εξής διηνεκείς χρόνους μέχρι αν το πάν διέπει και εφορά ο ήλιος και ο σύμπας διελεύσεται κόσμος και ουδείς των απάντων έσεται εις αθέτησιν ή ανατροπήν των προσηλωθέντων εξ’ ονόματος… Επείπερ και εις την των τοιούτων απάντων βεβαίωσιν και ασφάλειαν έστη και ο παρών χρυσόβουλλος λόγος της βασιλείας μου επεχορηγήθη και επεβραβεύθη τοις ενταύθα πατράσιν, και τοις καθεξής γενησομένοις, απολυθείς κατά μήνα Ιούλιον, ινδικτίωνος δ’ ης. Έτος από θεογονίας 1365. Συμπαρόντων δε και συμμαρτυρούντων των δουκών και των κριτών της θεοσώστου και θεοσυντηρήτου πόλεως Τραπεζούντος :
• Κωνσταντίνος Τζανηχήτης, μέγας Κοντόσταυλος και Κεφαλή του Ολβανδόκ Ματσουκάδων της αυτής βασιλικής αυλής
• Θεόδωρος ο ευνούχος, ο δούξ και Κεφαλή του Ολβανδόκ Τραπεζούντος
• Γεώργιος ο Επικέρνης, μέγας Σκευοφύλαξ
• Κωνσταντίνος ο Λαζαρόπουλος ο γραφεύς των βασιλικών προσταγμάτων
• Σεβαστός ο Πηλινάς
• Ανδρόνικος ο Πολεμάρχης
• Θεόδωρος ο Υψηλός
• Ιωάννης ο Πιτζαρίτης
• Θεόδωρος ο Πολεμάρχης
• Κωνσταντίνος ο Κυριμέρης, μέγας Πριμμικήριος
• Μιχαήλ ο Μαρουλάς, ο δούλος του Αγίου ημών Αυθέντος και Βασιλέως του Μεγάλου Κομνηνού.

Η αδελφότητα της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου Χουτουρά μπροστά το καθολικό της ΜονήςΕπίμετρον.
Εκ των χωρίων τούτων με τας σημερινάς ονομασίας γνωρίζομεν την Γουζελνίκην, το μέχρι του 1829 ομογενές χωρίον Γουζούλκιον, το Μαυραγγέλι, το Μουγελιά ως Μουγαλά και του Προδρόμου, το Σίχτορμιν με ναόν του Τιμίου Προδρόμου.
-Κοντόσταυλος = Κόμης βασιλικής οικία, το αυτό και Σταυλοκόμης
-Κεφαλή και Κεφαλάς και Κεφαλάδες = ελέγοντο οι ανώτεροι άρχοντες του βασιλείου κατά τον Ιωάννη Πρωτονοτάριον (όρα Ιστορία Μονής Σουμελά υπό Νεοφύτου Καυσοκαλυβίτου, Λειψία 1775, σελ, 51,4,)
-Ολβανδόκ = χώρα, δουκάτον
-Επικέρνης = οινοχόος
-Πριμμικήριος = ο έξαρχος τελετής τινός και κυρίως βασιλικοί επίτροποι και τουρκιστί Μουσελίμιδες.

Ποντιακή Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ