Σεράντα μήλα κόκκινα. Γιάννης Χαραλαμπίδης (Αρχείο Μέλπως Μερλιέ)

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Δημώδη Άσματα

Γιάννης Χαραλαμπίδης από το Μουζαράτ του Κάρς Σεράντα μήλα κόκκινα - Τραγούδι των Ελλήνων του Κάρς και του Καυκάσου. Στο βίντεο παίζει και τραγουδά ο Γιάννης Χαραλαμπίδης απ' το Μουζαράτ του Κάρς.

Σεράντα μήλα κόκκινα σο γιαγλίγι δεμένα,
σεράντα σεβντάς να εφτάς ‘κ̌ι’ εβρίκς άμον εμένα.

Παρακαλουθείστε το σχετικό μου βίντεο κι ακούστε το δημοτικό αυτό τραγούδι

Σίτ’ στέκω, κάπως ίνουμαι,
Σίτ’ στέκω κάτ’ παθάνω.

Συντρομάζνε τα γόνατα μ’,
φογούμαι θα ποθάνω.

Σα χ̌ίλια ενα̤κόσ̌ια σα πέντε τη χρονία,
το γιεμέτ εγόπευσεν σα μέρια̤ τη Τουρκίας

____________________________
Ομάλ’ του Μουζαράτ (Το Μουζαράτ είναι χωριό στον Καύκασο)
Μέλος : τρόπος του re με την 6η βαθμίδα να παραλείπεται ή να χρησιμοποιείται μόνο ως διαβατικός φθόγγος.
Μέτρο 6/8

Μετάφραση - Ποιητική απόδοση :
Σαράντα μήλα κόκκινα στο μαντίλι δεμένα
Σαράντα αγάπες κι αν ευρείς, δε βρίσκεις σαν εμένα.
Στα καλά καθούμενα, κάπως γίνομαι και κάτι παθαίνω.
Τρέμουν τα γόνατα μου, φοβάμαι θα πεθάνω.
Το έτος χίλια εννιακόσια πέντε έπεσε μεγάλη δυστυχία στα μέρη της Τουρκίας.

Print