Μέτρο πρόληψης της οφθαλμίας σε Μούζενα, Χάρχ̆ερα, Γιαγλήνδερε και Σάνταν του Πόντου

Γεώργιος Κανδηλάπτης Κάνις 1925Εις τη Μούζεναν, ποτάμιον Χάρχ̆ερας, Γιαγλήνδερε και Σάνταν, επειδή παρετήρησαν ότι οι κύνες ουδέποτε έπασχον εξ οφθαλμίας, εφιλοτιμούντο κατά την Μεγάλην Παρασκευήν να κόπτουσι τους όνυχας των χειρών των και τρίς τρίβοντες τους οφθαλμούς των δια του αντίχειρος εξεφώνουν τρίς: «σ̆κύλ ομμάτα̤ έχω τα νύχ̆α̤ μ έκοψα» και επίστευαν ότι δε θα πάθουν οφθαλμία. Φαίνεται ότι είναι συνταγή των ιατρών της αρχαιότητος, οίτινες δια των ονύχων ως φορέων μικροβίων προεκάλουν την οφθαλμίαν την ποντιακώς λεγομένην «ομματόπονον»

Print

Το φοβέρισμα των δέντρων τη Μεγάλη Παρασκευή στη Σάντα του Πόντου

Ένοπλοι Έλληνες Σανταίοι σε αναμνηστική φωτογραφία Την Μεγάλην Παρασκευήν υπήρχεν το έθιμον εν Σάντα, που λεγόταν «Το φοβέρισμα του δένδρου». Όσα δένδρα του κήπου δεν έδιδον καρπόν, δηλαδή ήσαν άκαρπα, ελέμβανεν ο οικοδεσπότης μίαν αξίναν και πλησιάζων το άκαρπον δένδρον την ύψωνε επανειλημμένως κατ’ αυτού και το ηπείλει ότι θα το καταρρίψη, εάν δεν εκαρποφόρει το επόμενο έτος.

Print

Η εορτή της Πεντηκοστής στην Αργυρούπολη και τη Σαντά του Πόντου

Αργυρούπολις Πόντου Ιερός ΝαόςΗ εορτή της Πεντηκοστής στην Αργυρούπολη και τη Σαντά του Πόντου. Είναι γνωστό ότι μία από τις μεγαλύτερες θρησκευτικές μας εορτές είναι η Εορτή της Πεντηκοστής, ως εαρινή εορτή κατά την οποία όλοι οι χριστιανοί προσέρχονται στους ιερούς ναούς με άνθη για να στεφανώσουν τις ιερές εικόνες.  Η εορτή της Πεντηκοστής στην Αργυρούπολη και τη Σαντά του Πόντου (Παρακολουθείστε το βίντεο)

Print

Γαμήλια έθιμα στο Ορτάκιοϊ του Κάρς. Καταγραφή Λευκώνας Σερρών

Κομπανία Ελλήνων οργανοπαικτών Ποντιακής Καταγωγής στον ΚαύκασοΓαμήλια έθιμα στο Ορτάκιοϊ του Κάρς / Καταγραφή Λευκώνας Σερρών. Καταγραφή του κ. Σίμου Λιανίδη της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών στο Λευκώνα (Καβακλί) Σερρών 20 με 23 Ιουλίου του 1967. 

Print

Η Γειτονία. Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου

Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη του Προδρόμου στην Ίμερα της Αργυρούπολης του Πόντου Λαογραφικά έθιμα αλληλεγγύης της Αργυρούπολης του Πόντου.
«Τα παραμόνια̤ - Τα πονεμένα - Ο Ψαλμόν - Το χουλέν - Η αργατεία - Η Γειτονία». Του Ιμεραίου καθηγητού κ Αγ. Φωστηροπούλου

Σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής, τα έθιμα της αλληλεγγύης ήταν ζωηρά ανεπτυγμένα στο Ποντιακό στοιχείο, άλλωστε είναι κοινό γνώρισμα του Ελληνικού χαρακτήρα. Παρακάτω περιγράφονται εν συντομία, τα κυριότερα από το έθιμα αυτά, όπως επικρατούσαν στην επαρχία της Αργυρούπολης του Πόντου.

Print

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ