Τη βουδί τ' αράεμαν. Διήγηση απ' την Τσιμερά της Μούζαινας της Χαλδίας του Πόντου

Written by Πολατίδης Βασίλειος. Posted in Γλώσσα

 βουδί,αράεμαν,μούζαινα,χαλδίας,πόντου,τσιμερά,αράγεμαν,γαρή,αραήν,ραχ̆ίν,μοσκώβ,παρχάρ,μαντρίν,τα̤τά̤,εχολιά̤στεν,αράεμαν Διήγηση εκ της Μούζαινας της Χαλδίας του Πόντου

Στην Τσιμεράν τη Μούζαινας Ανανίας εχάσεν το βούδ’ν-ατ. Ερούξεν σ’ αράγεμαν η γαρή-ατ και τα παιδί-ατ. Εράεψαν αδά, εράεψαν εκεί, πουθέν ‘κ̆’ εύραν ατο, εσκώθεν κι Ανανίας σην αραήν. Ετέρεσεν σο χωριόν κές, ‘κ̆’ ηύραν ατο, εντώκεν σο ραχ̆ίν κι΄αν’ ν’ αραγέβει ατο. Εξέβεν ούς τη Μοσκώβ τον παρχάρ. Σ’ εκείν’ απάν εβράδυνεν κιόλα, το βούδ’ ευρέθεν σο χωρίον αφκά, με τα κάτινος ζά εταράεν κι εσέβεν σο μαντρίν ατουν.

Εξέβεν ο γυιός-ατ σ’ έναν ρακάν απάν’ είδε τον κύρ΄ν-ατ από μακρά να πάει ση Μοσκώφ τον Παρχάρ κιάν, ετσ̆άϊξεν κι είπεν ατον : Τα̤τά̤, το βούδ’ ευρέθεν, έλα οπίσ’.  Ανανίας άμον εχολιά̤στεν, κι εκούϊξεν και είπεν ατον : Νέπαι, εγώ σ’ αράεμαν ‘κ̆’ έπρεπεν να εβγαίνα, κι από εξέβα, εγώ οπίσ’ ‘κ̆ι’ κλώσ̆κουμαι, θα αραεύ’ ατο !!!

Λεξιλόγιο:
αράεμαν = αναζήτηση ρακάν = παρυφή όρους
βούδ = βόδι κύρ = κύρης-πατέρας
ερρούξαν/ερούξαν = έπεσαν ετσ̆άϊξεν/ τσ̆άϊξεν = φώναξε
αραή/αράεμαν = αναζήτηση τα̤τά̤ς = πατέρας (τούρκ.λέξη)
εχολιά̤στεν/χολιά̤στεν = θύμωσε -πικράθηκε ζα = ζωντανά - ζώα
κλώσ̆κουμαι = επιστρέφω εσέβεν = εις βαίνω – μπήκε
Νέπαι = Ναί παί (ο παίς)

Πηγή : Π. Σαλλαπασίδης – Ποντιακά φύλλα

Print