Ελληνικοί οικισμοί (πόλεις και χωριά) στον Πόντο το 1922

Ελληνικοί οικισμοί στον Πόντο το 1922 - Χωριά, Πόλεις, Περιφέρειες (Αμισός)Οι Ελληνικοί Οικισμοί στον Πόντο το 1922. Καταγραφή των κοινοτήτων της περιοχής του Πόντου όπου κατοικούσαν Έλληνες πριν αναχωρήσουν από την Τουρκία το 1922 εξ' αιτίας της αναγκαστικής ανταλλαγής των πληθυσμών. 

Η καταγραφή αφορά σε στοιχεία του αείμνηστου Κωνσταντίνου Σ. Ιορδανίδη και είχε δημοσιευθεί στον τριακοστό τέταρτο τόμο του Αρχείου Πόντου της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών το 1977. Ο ίδιος δεν πρόλαβε εν' όσο ζούσε να δεί δημοσιευμένη την καταγραφή-μελέτη του. Το 1971 είχε δημοσιεύσει ένα βιβλίο με τίτλο «Τα χρονικά του χωρίου Τρουψή της επαρχίας Κολωνίας και Νικοπόλεως (Γαράσαρης) του Πόντου (1900-1916).

Εκκλησιαστική επαρχία Αμάσειας
Αμισός (Σαμψούντα)
Αβλουτσ̌ά
Αβτζόγλου
Αγι͜ακλανάν
Αδά τ͜επ͜έ
Αδάμογλου
Άκ – δα̤δά̤ν ή Αϊτογά̤ν
Αλατσ̌άμ
Αλάκι͜οϊ
Αλάν Εμιρλή
Αλή – μπέη
Αμάσεια 
Αμισός (χωρία)
Ανδρέα μαχαλεσή
Άνω Τσ̌ενίκ
Αρουτζ̌άκ
Ασάρ – Αγάτς
Ασμανί
Αχλατλή
Βαγτάτ – τσ̌α̤τεσή
Βεζύρ - κι͜οπρού
Γέλιτζες
Γέλ – κιρή
Γένιτζ̌ε
Γιαχουτή μαχαλεσή
Γιαγ – μπασάν
Γιαϊλά – κερή  Οι Ελληνικοί οικισμοί στον Πόντο το 1922

Ο Ιερός Ναός της Αγίας Τριάδος της Αμισού Γιαρμαλή Κιουτή
Γιαλαούζ – Γκιόλ
Δεμιρτζ̌ή Κι͜οϊ
Δι͜ούζ Ορέν
Δουβετζ̌ίκ
Ελβανίτ
Ελιάς Κι͜οϊ
Έλμα
Έρπαα 
Ζεϊβέ
Ζήλε̤
Ζογαζλή
Ιντζέ Κερίζ
Ιορδάν – μαχαλεσή
Καβατσίκ
Καβάκ πελτέκ
Καγι͜ά Κουνεή
Καγ͜ιά – α̤λτή
Κάζ – αλάν
Καβαντζί μαχαλέ
Καϊρακλή
Καλαϊτζάκην
Καλέ μπογάζ
Καμάν – Κοβτζέ
Καρά – Τζαμί
Καρά – μούχ
Καραμανλή
Καρά μαχμούρ
Καρά Γκιόλ
Καρά περσή
Καρά πεζήκ
Καρά Τουζλά
Καρά Τοχλού
Καρά δάγ
Κάζ – δαγή
Κάτω Τσενίκ
Κέλ Καγι͜ά
Κεμάλ
Κεντιρλή
Κεντερλίκ
Κέρζης
Κέρζε
Κερτμέ
Κερπισ̌λή
Κερτζεμπέ
Κεστανέ
Κηζίλ – Γκιόλ
Κίρκ – χαρμάν
Κι͜αβούρ γιουρτί
Κιζήλ ογλάκ
Κιζλάρ αλάν
Κιολετζίκ
Κ͜ιόλ πελέν
Κ͜ιουλιντζέ
Κιουτζ̌έ
Κιρκέν
Κιρεσλή
Κισλά καμπατή
Κισλά
Κίτσε
Κοκτσέ
Κότς̌ αλή
Κοτεκλή
Κουρού Κουμτζέ
Κιούρ αλάν
Κουγι͜ουμτζή – μαχαλεσή
Κιουρεκτσ̌ή
Κουζλού -Κι͜οϊ
Κουρουλίκ
Κουρούμ
Κουρού – δερέ
Λαδίκ
Μανδαρλή
Μαραστή
Μαχαλάς (Καραγκ͜ιόλ)
Η ορχήστρα του Κολλεγίου Ανατόλια της Μερζιφούντας του Πόντου Μερζουφούντος
Μαχριμλέρ
Μισελή Δι͜ούζ
Μαχμάρα
Μπάγ – γερή
Μπαγίρ Κι͜οϊ
Μπάφρα ή Πάφρα
Μπιγίκ
Ντεμιρτζ̌ή - Κι͜οϊ
Οκτσ̌έ – Τσιρακμάν
Ομάλ Γκιολού
Ορδού Τασή
Ορμανός
Ουζούκ
Ουλουτζ̌άκ
Ουλάν γι͜ούρ
Ουλά Γκι͜όλ
Ουστά σεράϊ
Ουσαγή
Ουσατζή
Ούτς̌ πινάρ
Παγ – γερή
Παγδάτ – τζ̌ατεσή
Παντελέρ
Παπατζ̌άκ
Παραλή – πέ̤λ
Παρπουτσ̌ή μαχαλέ
Παρχανλάρ
Πάφρας ή Μπάφρας χωρία
Πεκλίκ
Πέκ – αλάν
Πελέ̤ν
Πε̤λίτ – ογλού
Πενιτζ̌έ
Πέρ – Κερίς
Πιγί̤κ
Πιλιμετζέ
Πιτσακτζή
Πό̤ζ – αρμούτ
Ποϊλ͜άν
Πουναρή
Ποχτσ̌έ αρμούτ
Σαϊβανί
Σαμιλή μαχαλεσή
Σαμρούκ
Σανάν
Σαρή κλησέ
Σαρή Μαμαντζή
Σαρή – γιούρ
Σαρή μπιγίκ
Σεϊτάν μαχαλεσή
Σεκούτ
Σεμιλέρ
Σεπιτζέ
Σερίτζ – δαγή
Σερνίτς – πινάρ
Σέρρα
Σινώπη (Σινάπ)
Σουγιουτλού
Σουλεϊμανλή
Σιναμά – τάς
Ταγάτα
Ταλασμάν
Τανκαρλή
Τάς – τεπέ
Τασολούκ
Ταμάμ – μαχαλέ
Ταχτά σακίς
Τεβκερή
Τεκέ κι͜οϊ
Τεκνέ πουνάρ
Τεκνετζίκ
Τεμιρτζ̌ή σού
Τεπετζίκ (Αβδάν)
Τερζίλ
Τζαμαλάν
Τζάλ Φιντιτζ̌άκ
Τζάλ Καρουσλάρ
Τζάλ
Τζιχήλ
Τίζ κι͜οϊ
Τικερή
Τίπ πασή
Τογκελή
Τοϊκάρ
Τονούλ – αλή
Τοπάς – ουσαγή
Τουβετζίκ
Τουζουκλή
Τουκαρλή
Τραπιζανλή
Τριάδος – Αγίας
Τσατάρ – κερίς
Τασ̌λή
Τσ̌αρσαμπά
Τσ̌ατάλ αρμούτ
Τσ̌αντούρ
Τσ̌ανακλή
Τσ̌ατάλ τεπέ
Τσ̌ελίκ αλάν
Τσιγδέμ
Τσίκ κερίζ
Τσινάρ σαζάκ
Τσινάρ αλή
Τσιγκίρ
Τσ̌ιτετζίκ
Τσ̌ουχούρ
Τσ̌ολάκ
Φουρουντζόγλου
Χάβζας (Κάβζα)
Χαγιέτ – δερέ
Χαϊδάρ
Χαλκαντζή
Χαμάμ Αγ͜ιαζή
Χατζή Ισμαήλ
Χαχαρτλά
Χιραλάρ
Χουλουσ̌λή
Χωρία Χάβζας

Γκραβούρα της πόλης του Ερζερούμ (Θεοδοσιουπόλεως)Εκκλησιαστική επαρχία Θεοδοσιουπόλεως - Ερζερούμ
Άργανα
Βαϊβούρτ (Παϊπούρτ)
Γαρυπάντων
Γιουτουρμάζ
Διαβερκήρ (Αμίδης)
Εγκίν
Ερζερούμ (Θεοδοσιούπολη)  Φιλεκπαιδευτικός Σύλλογος Ομόνοια εις Ερζερούμ (Θεοδοσιούπολη) 1905
Ερζινκιάν Η Αρσίγγη ή Ερζιντζάν ή Ερζιγκιάν του Πόντου & Χογούζ. To Ελληνικόν Αρμενόφωνον χωρίον του Ερζιγγιάν του Πόντου. Ποντιακή Εστία 1954 & Τζαμουριά & Χάτρεχ, τα Ελληνικά χωριά του Ερζιγγιάν. Κ. Λαμψίδη Δημοδιδάσκαλου 1953
Καρά γισμάν
Καρά καγιά
Καρμούτ Γεωγραφικό & Ιστορικό Λεξικό Χαλδίας Καρά Μουσταφάς ή Ποτάμιον της Άτρας, Καρέλ, Καρμούτ
Κατράκ
Κόσκαρι
Λερίων
Μαίρη
Μάμτζας
Μπάρκας
Παπαδάντων Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας 11 Παλαδάντων,Παλλαλάντων,Παρασκευάντων,Παλαγία,Παπαδάντων,Πελέν,
Σιχτόρμι Τη Σίχτορμης Α-Γιάννες (Αργυρουπόλεως). Θρύλοι και παραμύθια του Πόντου & Γεωγραφικό Λεξικόν Χαλδίας 18ο : Σεϊτανάντων, Σελίν Δερέ, Σεϊχ τ’ ορμίν ή Σίχτορμιν
Σουλαμί 
Ταντουρλούκ
Τσαμπουριά
Τσοκάρ
Τσουκάρ
Χακίων 
Χαμά
Χαρπούτ
Χελέγη
Χόους

Νικόπολις Πόντου, στο βάθος το Καλέ (φρούριο της πόλεως)Εκκλησιαστική επαρχία Κολωνίας και Νικοπόλεως Η Γαράσαρη και τα Είκοσι Οκτώ Χωριά της
Αγούλια 
Αγουδερέ
Ασλαχάν
Αλησάρ
Αλούτσια
Αλούτσαρα
Αλησίζ
Άμελη
Αναστός
Απάς Τσιφλίκ
Αρμουτλή Λαλέ
Αρμάν τσ̌αϊρ
Ασαρτσ̌ιούκ
Άσλασα
Αχουρλού
Γενίκι͜οϊ
Γιατμούς
Γαμισλή
Γιαχουσάν
Γουζουλού
Δερμεντάς ή Ντερμεντάς
Εσκή Κι͜οϊ
Έσκονε Η Γαράσαρη & τα 28 χωριά της: Χατζή Κιοϊν ή Έσκιονε, Σουπάχ, Σιτσάχ Δ' Μέρος
Έσολα
Καγι͜ά τιπή (Η Παναγία)
Καγι͜ά τεπέ (Επές)
Καδή Κι͜οϊ
Κάλτσασα Η Γαράσαρη και τα Είκοσι Οκτώ Χωριά της Λάππα, Κόρατζα, Κάλτσασσα & Ιστρεφή Ε' Μέρος
Καλετσι͜ούκ
Κανλή Καγ͜ιά
Κόρατζα
Καρακεβεζήτ 
Καταχώρι
Κέϊλικα Η Γαράσαρη & τα Είκοσι Οκτώ Χωριά της Οβατζούκ, Κέϊλικα, Αλούτζε & Αγού Τερεσί. Γ' Μέρος
Κεμίν Κονάκ
Κιζήκ
Κιράτς
Κ͜ιόβ – τεπέ
Κ͜ιόσκ͜ιοϊ
Κουβερτσινλίκ
Κιούλ – αλή
Κοϊνούκ (Κοϊνίκι) Η Γαράσαρη και τα Είκοσι Οκτώ Χωριά της Καταχώρι, Κοϊνίκι, Εσκί Κιοϊν & Τάμζαρα Β' Μέρος & Ο παππούς Σπύρος Γαλετσίδης επιστρέφει στη γενέτειρα του, το Κοϊνίκι της Γαρέσαρης
Κονδύλια (Τσακμακλή)
Κοπετέν
Κουρούκ
Κούρβαγη
Λάππα
Λίτσασα Η Γαράσαρη και τα Είκοσι Οκτώ Χωριά της : Ασαρτζούκ & Λίτζασσα. Α' Μέρος
Μαδέν
Μαλκότς
Μερκέζ
Μέρβασίλ
Μοναστήριον
Μονδαλάς
Μένδεμέ
Μουρλού
Μουχάλ
Μπάγ – δερέ
Νεοχώριον
Νικόπολις (Καρά Χισάρ Σαρκή)  Άλλη η Κολωνεία και άλλη η Νικόπολις του Πόντου (Γεωργίου Στρουθόπουλου) & Η Νικόπολις. Σιαπίν Καρά Χισάρ ή Σιαπίν Καρά Χισάρ Σαρκί Şebinkarahisar του Πόντου
Οβατσ̌ούκ
Ολού Τσ͜ιουκούρ
Ούν' - ενή (Ηνόη)
Πάγ – δερέ
Παζάρ - πελέν Παζάρ Πελέν, Κιζίκ, Ίν Ονού, χωρία Χαπές̆ επαρχία Κολωνίας Πόντου (6) - Σάββα Ιωακειμίδη
Πάλτσ̌ανα ή Μπάλτσ̌ανα
Πιρέ δεδέ
Πισιούρ
Πουλάχ
Ρεφαγιά Λαογραφικά Πόντου Συμέλα Βασιλειάδου-Χαραλαμπίδου, Ευκαρπία Κιλκίς Γαράσαρη, Ρεφαγιά
Σαντζάκι
Σεϊτ - μπελή
Σεμέν
Σι͜άργερή
Σουπάχ
Σπαχή μαχαλεσή
Στρεφή  Το χωρίον Στρεφή της επαρχίας Κολωνείας & Νικοπόλεως (Σεμπίν Καραχισάρ) του Πόντου
Τάμλιτσα
Τασλίτς
Τερέκιοϊ
Τερέ – τάμ
Τσετουρέν
Τουμάν
Τρουψή  Το χωριό Τρουπτζή (Τρουψή) της επαρχίας Κολωνείας & Νικοπόλεως του Πόντου
Τσ̌αμλήκαλέ
Τσ̌άμλιτσα
Τσ̌ελέπ
Τσ̌ουκούρ
Τσ̌ορούμι
Τσ̌οράχ
Φεϊλερέ Το χωρίον Φέϊλερε της επαρχίας Κολωνείας & Νικοπόλεως του Πόντου ( Sebinkarahisar)
Χαβζούλ
Χάν – εβή
Χασάν – ταμή
Χατζή κ͜ιοϊ
Χάχαβλα
Χίντσιρι

Χάρτης του Πόντου. Επισημαίνεται η Νεοκαισάρεια.Εκκλησιαστική επαρχία Νεοκαισάρειας (Νικσάρ)
Άκ Βηρέν
Αλτίν ογλού
Ασαρτσίκ
Αργοσλού
Βαϊρακλή
Βάς – Βουδαμά
Βογμαλή
Βώνας
Γάγγραι
Γάζου
Γενή - Κι͜οϊ
Γενή - Γκ͜ιόλ
Γενή Χάν
Γιαζούρ
Γιαζήκιοϊ
Γιατζαλού
Γκέϊτζέ
Γκ͜ιόλ – ονού
Δεγιρμέν
Δερέ – Βάς
Δερέ τσιφλίκ
Δίς Μουσά
Ελενός
Εγρέπ
Ένδεξε
Έπεσα
Ερμέζ δάγ
Εσκισιούρ
Έρπαα
Εσκή δίρ
Θεοδόσια (Τόσια)
Ίνδαλα
Ινέπολης Η Ινέπολις του Πόντου
Ισκιλή
Ιφσή
Καλαϊτζίκ τεπέ
Καντετζι͜ούκ
Καρακάς
Καραμπελέ
Κιρλίκ
Κασταμονή 
Κατράν
Κετμελή
Κηζίλ – δερέ
Κίζ – Δερβέντ
Κίζ – Ιλδιρέν
Κηρής
Κιζήλ – λολού
Κιοϊ τσ̌ουκούρ
Κ͜ιοβ εσμέ
Κ͜ιόλ κιοϊ
Κιράν ορκιούτ
Κιρέτς̌ - τεπέ
Κιτζακτσί
Κοτύωρα (Ορδού) Κοτύωρα (Ordu) Ορτού - Ιστορία - Λαογραφία - Πολιτισμός
Κετζελή
Λιμάν – δερέ
Μεσουδιέ Μεσουδιέ - Καρά-Σού - ΑτάΠαζάρ
Μοναχού
Μουζά – δερέ
Μουσουλού
Μοναστήριον
Μπαϊρακλή
Νεοκαισάρεια (Νικσάρ) Ο Λαζάραγας (Λάζαρος Κυριλλίδης), απ' το Αρσατζούκ της Νεοκαισάρειας του Πόντου
Ντερέ – Μπάς
Ντερέ – τσιφλίκ
Οινόη (Ούνιγια)
Ορδουλού – κιοϊ
Ουρκ͜ιούτ
Μπαϊρακλή
Παρθένιον (Παρτίν)
Ρεσαδιέ
Σαλτούχ
Σαφράμπολις 
Σεβαστείας (Σιβάς)
Σιγερέ σενέ
Σουγγουρλού
Σουλεϊμανλή
Ταζλού
Τάς – οβά
Τεκνετσ͜ιούκ
Ταχταλή
Τσέρτιγε
Τάς – τεπέ ή Τέζ – τεπέ
Τεκέ
Τζαχμάν
Τσ̌αμλίκ
Τσακίρ
Τζηκαράν
Τζίδε
Τοκάτης (Τοκάτ) Ευδοκιάς Τοκάτη - Αμάσεια, Σίμος Λιανίδης Επιτροπή Ποντιακών Μελετών
Τόσια
Τουζλού σού
Τουλάρ
Τουφάρ
Τούχ
Τσανκερίς
Τσαϊ τσουμά
Τσιβρήλ
Τσούχτσα
Φάδαρα
Φάλδατζα
Φάτσας Η Σίδη, ή Φάβδα, Φαδισάνη ή Φάδισα, η Φάτσα του Πόντου
Φιάν
Φιάλη περίκ
Χατζή - μπέη
Χαλήλ – Εκιντζή
Χαψάμανα
Χίρτζαλη
Χουνιαρή

Εκκλησιαστική επαρχία Ροδοπόλεως (Ματσούκα)
Άγουρσα  Ο Αγουρσαίος Γετίμογλης, η πραγματική ιστορία και το τραγούδι του / Στάθης Ευσταθιάδης
Αγουρζενός
Αδολής 
Αρμένιον
Βάλαινα
Γιαννακάντων
Γιαννάντων
Δανείαχα Η Δανείαχα της Ματσούκας του Πόντου Κείμενο - Γ. Βαφειάδη & Δανείαχα και Κουσερά, χωρία της περιφέρειας Ματσούκας του Πόντου & Δανείαχα, Θανασίτικα, Βυζέριξα & Ποπάρζα της περιφέρειας Ματσούκας του Πόντου
Ζαβριά
Ζαβερά 
Ζίλμα
Ζουρνατσ̌άντων Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Ζαγκάρ, Ζάγκα, Ζεμπερέκια, Ζερμούδα, Ζουβακάντων, Ζουρνατσάντων
Θέρσα 
Ισχ̌ανάντων
Κοπαλάντων
Κοσλαράντων
Κοστορτού
Κοτύλια̤  Κοτύλια Χαλδίας Πόντου, Έναν Κιμισχαναλίδικον Χωρίον
Κουταλά
Κουσπιδή  Κουτουλά και Κουνάκα Ματσούκας Πόντου - Στοφόρον και Αραματάς
Κουνάκα
Κουτσουχάντων
Κρεσάνης
Λαλατσ̌άντων
Λαραχανή Το σκούλλισμαν στο χωριό Λαραχανή της Ματσούκας - Ελευθέριος Ελευθεριάδης & Περί παραδόσεων, γλώσσας & Χορών στη Λαραχανή της Ματσούκας του Πόντου
Λειβαδιά
Λειβερά
Μελινάντων
Μισαηλάντων
Μονταχού
Παπάρτζης Δανείαχα, Θανασίτικα, Βυζέριξα & Ποπάρζα της περιφέρειας Ματσούκας του Πόντου
Πινατάντων
Πιστοφάντων
Ποντίλλα̤
Ροδοπόλεως
Σανιγ͜ιάς
Σαπάντων
Σαχνόη
Σεϊτανάντων
Σκαλίτσα 
Σκόπια 
Σπηλαίας
Στάμας
Τερζάντων  Γεωγραφικόν Λεξικόν Χαλδίας 28ο Ταρσός, Τελμέ, Τερζάντων, Τετελί, Τεμιρτσ̆ή-κιοϊ
Τζεβιζλίκ (Καρυαί)
Τσ̌αχαριάντων
Τσακαλάντων
Τσ̌ουπανδή
Υπαπαντή
Φαργανάντων Γεωγραφικό Λεξικόν Χαλδίας 26ο Φαργανάντων, Φακοπούλ, Φετικιάρ, Φούρφουρα, Φαγκάντων
Φτελένια
Χαβά – Χαβαντζιλή
Χαμουρή
Χορτοκόπιον Άνω 
Χορτοκόπιον Κάτω Το Χορτοκόπι της Ματσούκας του Πόντου

Τραπεζούντα Πόντου - Φωτογραφία εποχής 1880Εκκλησιαστική επαρχία Τραπεζούντος
Αγά
Αγρίδι
Άνυφα
Αργαλί Νυφέπαρμα, Αργαλί Τραπεζούντας, Κώστας Σιαμίδης - Αχιλλέας Βασιλειάδης
Ασσού
Ατήναι (Αθήναι)
Βάρβαρα
Βασίλειος Άγιος
Βίτσα
Βώνας
Γεώργιος Άγιος
Γουρνή
Γρηγόριος Άγιος
Δαφνούντος
Δίρχας
Δρώνα
Ελεβή
Εντίμων Ενορίαι Κωνσταντίνος Κηρυκόπουλος Βαϊζογλης Έντιμα Καπίκιοϊ Τραπεζούντας & Βαϊζογλης Κωνσταντίνος Κηρυκόπουλος - Έντιμα Καπίκιοϊ - Σκοποί Τραπεζούντας Πόντου
Εξώτειχα
Ζαμπούρ
Ζανίκ Κοσμά
Ζερφυρή  
Ζιλμερά
Θεοσκεπάστου
Ίλαξα
Καλάφια
Κανληκά
Καρακαντζή
Καρά
Καρλούκ
Καρά Γι͜ουσούφ
Κι͜άν (Ούζ)
Κιζερά
Κιθάραινα Κιθάραινα και Αργαλί, τα Σιμοχώρια της Τραπεζούντας
Κιρέτς̌ χανέ
Κογκά
Κοινώνησα Κοινώνισσα (Κοινώνησσα-Κελόνησσα-Κελώνσα)- Τα Ναυπηγεία των Σουρμένων του Πόντου
Κοιλάδι Μεσαρέας & Κοιλάδ', "Σιμοχώρια" Τραπεζούντας Πόντου
Κομερά
Κοντού
Κοσμά Βασίλειος Σαγξαρίδης (Σαγξάρτς) - Κοσμά Τραπεζούντας 1911
Μαγκλαβίτσα
Μαρίνης Αγίας
Μεξεζί
Μεσαρέας 
Μέσωνα
Μούντα
Μουρκάντων
Μόχαλα
Όλασα
Ούζ
Όφις Όφις, η Αρχαία Όφια ή Οφιούντα του Πόντου &  Ο Όφις ή Οφιούντα του Πόντου
Οχτσ̌ά
Πλάτανα
Πολίτα̤
Ριζούντος (Ρίζε) Ριζαίον - η Ριζούντα του Πόντου
Σαμάρουξα - μεγάλη
Σαμάρουξα – μικρή
Σιάνα
Σοούκ σού
Σούρμενα (Σουσάρμαινα) Σούρμενα Πόντου. Ιστορία - Γεωγραφία - Αποικισμός - Γλώσσα & Πολιτισμός
Τσικολή
Τερμιζάν
Τραπεζούς΄Σκοποί της Τραπεζούντας του Πόντου
Τρίπολις  Η Τρίπολις Πόντου
Τσιάχας
Τσ̌ίτας
Υπαπαντής
Φαντάκ
Χαλανίκ
Χοζορίφ
Χολομάνα
Χουμουρκιάντων 
Χριστού
Χώππα
Χώτς Τα Κύμινα (Χώτση) της Τραπεζούντας του Πόντου

Έπαυλις Έλληνα της Κερασούντας στις αρχές του 1900  Εκκλησιαστική επαρχία Χαλδείας Κερασούντος
Αγατσέ Κεσί
Αγατσά Κισά
Άγκισμα
Αγρίδιον
Αδάκ͜ιοϊ
Άδυσσα Η Άδυσσα ή Άδησσα της Χαλδίας του Πόντου
Αϊβαζάντων
Άκ Δάγ
Άκ τάς (Παλτζετάκ)
Αμπρίκ Το Αμπρίκ της Χαλδίας του Πόντου
Αμπαρτζάντων
Άνατζα
Αλητινό (Αληθινός) Η Ιερά Μονή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της Ζωοδόχου Πηγής της Αληθινής του Πόντου
Αλμής
Αλτιβινάντων
Άνω Ταρσός Γεωγραφικόν Λεξικόν Χαλδίας 28ο Ταρσός, Τελμέ, Τερζάντων, Τετελί, Τεμιρτσ̆ή-κιοϊ
Απτάλας
Απτουραχμανλή
Αράπ Τσ͜ιουκούρ
Αργυρούπολις (Γκι͜ουμούς̌ Χανέ) Χαλδία - Αργυρούπολις Πόντου Gümüşhane (Πόλεις, Κωμοπόλεις, Χωριά, Τοπωνύμια, Ήθη, Έθιμα, Χοροί, Θρύλοι, Παραδόσεις, Πρόσωπα)
Αρμουτλή
Αρμενοχώριον
Αρμουτζή
Αρτίρ
Ασάρ ιστί
Ασλαντσίκ
Αδά πικί
Άτρας Η Άτρα της Χαλδίας του Πόντου
Αυλίανα
Αργοσλού
Αχμέτ Ρούμ
Αχμετλού
Αχσάχ
Βαϊράμ τανισμά (ή Βαϊράμσα)
Βακάν
Βαλούτ
Βαναζούτ
Βαρενού Το χωρίον Βαρενού της επαρχίας Χαλδίας του Πόντου
Βαρτάντων
Γαρεντί
Γαράλη
Γαρυπάντων
Γενή – Κι͜οϊ
Γενί – σεχιρλή
Γένιτσ̌α
Γεωργίου Αγίου (Μεταλ.)
Γι͜αγλή τερέ (Τζαμί)
Γ͜ιασλή Παχτσέ
Γ͜ιατάκ
Γιβτιντζίκ
Γ͜ιολαγούζ
Γιονούς
Γλούβενα  Η Γλούβενα της Κρώμνης (Διήγηση περί των κλωστών-κρυφών χριστιανών του Πόντου)
Γοζπίκ
Γολή
Γουζερέ
Γουνού Κ͜ιοϊ
Δεμιρτζή Κ͜ιοϊ
Δέσμενα (Τορούλ)
Δεραϊνης
Διακόνια 
Διβάν Τσ̌αούλ
Εβτζή – Πελορέν
Εγριτζέ
Εγκι͜ούζ
Ελμαλή Κουλή
Εμεξέν
Εμπλαζίνο
Ενιτζέν
Εοριτζάν
Ερσεϊλ
Ερικλή
Έσπιε (Ατά Τιζί)
Εσελή Μαδέν
Ζαγγάριον
Ζεμπερέκα Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Ζαγκάρ, Ζάγκα, Ζεμπερέκια, Ζερμούδα, Ζουβακάντων, Ζουρνατσάντων
Ζέφρε (Ζεφύριον)
Ζυγανίτσα
Ζύμενα
Ηλία Αγίου (Σινάν)
Θέμπεδα
Ιερχπάντων
Ίμερα Η Ίμερα της επαρχίας Χαλδίας του Πόντου
Ισάρ
Ισιρλή
Ισλάμ
Ιωάννης Άγιος (Γιαντίκα)
Καβουκλή
Καβού κερίς
Καγ͜ιά μπασή
Καγκελίκ
Κάλλιστα
Καπά Κλησέ
Καρά Πουλτούκ
Καρά Ίσαξα
Καρά Τζάρα
Καραπίρ
Καρατζά – βιράν
Καρά – Ερίκ
Καρά Καγιά
Καρέλ – Κωδωνά
Κασσιόπη (Κεσάπ)
Κασατλή
Κατικλή
Κάτω Σισλά
Κάτω Ταρσός
Κατέν
Κάχτα
Κεϊσέρ
Κεϊσές
Κεϊράζ
Κελέντων
Κέλεσε
Κελκίτ  Γεωγραφικό & Ιστορικό Λεξικό Χαλδίας Κα̤βούρ δάγ, Κελκέτ Τσαϊ Λύκος Ποταμός, Κελλία
Κελί Κ͜ιουνές
Η πόλη και το λιμάνι της Κερασούντας απο τη Μαύρη ΘάλασσαΚερασούς (Κιρεσούν)
Κερίς Το χωρίον Κερίς της Οινόης του Πόντου
Κιράζ – τιτιρέκ
Κεσκίν - Μαδέν
Κετσέκ
Κίρκ Χαρμάν
Κίγκ – Κ͜ιοϊ
Κιεσπίς
Κιζήλ – Καγ͜ιά
Κ͜ιοντελή
Κιοσελέρ
Κ͜ιουλού – Πουνάρ
Κ͜ιουλούκ
Κι͜ουμούς̌ - Χατζ̌ή Κ͜ιοϊ
Κουνί Κ͜ιοϊ
Κιουρτσή (Ερσιντζέ)
Κ͜ιουρκατούρ
Κιουτλί
Κ͜ιουτούκ
Κ͜ιουτσιούκ
Κιρλίκ
Κοβατσούκ
Κοκάντων
Κορκοτά Κορκοτάς Χαλδίας Πόντου / Παναγιώτης Αναστασιάδης Διδάσκαλος & Ι. Μονή Παναγίας Γουμερά
Κορόνιξα (Κορόξενα) Το χωρίον Κορόνιξα ή Κορόξενα της επαρχίας Χαλδίας του Πόντου
Κόρδα
Κοτύλια (Κελιντζίκ)
Κοτύλια (Αργυρουπόλεως) Κοτύλια Χαλδίας Πόντου, Έναν Κιμισχαναλίδικον Χωρίον
Κοτύλια (Αγιαμή)
Κοτζάογλου
Κουρού – Κερίζ
Κούσ- Καγιά
Κ͜ιούσ-Καγ͜ιά Πεγιούκ – Κερίς
Κουκού Κερίζ
Κουρκουτά
Κουντέν
Κούκαρις
Κουτσούκ
Κούζ – κιοϊ
Κουτζουκλού
Κουσλού Χάν
Κουρμπαλή
Κουτζουκάντων
Κούρτ – πελέν
Κουράν
Κουτουρμούς
Κουσλουγάν
Κρώμνη Κρώμνη Πόντου (Korom Korum Trabzon) Ιστορία Λαογραφία Πολιτισμός. Χωριά, Τοπωνύμια, Ήθη, Έθιμα, Θρύλοι, Παραδόσεις, Χοροί, Πρόσωπα.
Κωδωνά
Λάν – κ͜ιοϊ
Λαχανά
Λειβαδιά
Λειβαδάντων
Λετζούχ
Ληθασίλη
Λιμένη
Λοσάντων
Λοντσίου
Λωρία Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Πόντου Λυκάστ, Λυκορράχ, Λύκος Ποταμός, Λωρία
Λυκάστη Το χωρίον Λυκάστ' της επαρχίας Χαλδίας του Πόντου & Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Πόντου Λυκάστ, Λυκορράχ, Λύκος Ποταμός, Λωρία
Μάγδαλα
Μαδέν
Μάλαχα Τα Μάλαχα της επαρχίας Χαλδίας του Πόντου & Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Πόντου Μαγαράχανιν, Μάλαχα, Μακρέλ ή Μακρελάντων, Μακρία
Μανανάντων
Μανάκι
Μανδρία 
Μαντζάντων
Μαξέν
Μαρτέν
Μασούρα Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Πόντου Μαρτίν, Μαρούφ, Μασούρα, Μαστροπούλ 
Ματενή ή Σίμ
Ματενί
Ματζερά Λαογραφικά Σύμμεικτα Ματζεράς (Μαζεράς) Αρδάσης Χοροί Τραγούδια Αγάπη Μαυρομάτη
Ματλαράντων
Μαυρενά Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Πόντου Μαυραγγέλ', Μαυρενά, Μαυρολίθ'
Μηλαλάντων
Μελέν
Μελικλή
Μεντζηλίς
Μεσαλή
Μεσοχώρι
Μπερεκετλή - Μεταλλεία
Μεταλλεία Ταύρου
Μικρά και Μεγάλη Σίδη  Η Σίδη ή Τσίτη της επαρχείας Χαλδείας του Πόντου
Μικτά χωρία
Μιχαήλ Αγίου Απο τον Άγιο Μιχαήλ Αργυρούπολης Πόντου στο Ελληνικό χωριό Хасаут-Греческое στη Ρωσία
Μοναστήριον
Μουλάντων
Μούζενα  Η Μούζενα της Χαλδίας του Πόντου
Μαυραγκέλ
Μόχορα Το Πανηγύρι του Προφήτη Ηλία της Μόχωρας (Κρώμνης) του Πόντου & Ενορία Κωδωνάντων Κρώμνης Πόντου. Φωτογραφία ομάδας παραθεριστών στο ποτάμι της Μόχωρας
Μπαγτζετζίκ
Μπαγτσέ
Μπελέν
Μπερεμπέρ
Μπερεκτλή Μαδέν
Μωμάντων 
Νιάλκας – Ατά πιουνή
Νικολάου Αγίου (Μεταλλεία)
Ντεμιρτζή – κιοϊ
Οβατζίκ
Ογουρτζά
Ολουτζά
Ορέν
Ουζούν – δερέ
Ουλπέρ
Ουρτζαλή
Παγκτσέ
Παγτζετσίκ
Παγητζόπον
Παζπέν
Παϊραμσα
Παλαιοχώριον 
Παλλαδάντων Ο Παλλαδάντων. Ένα χωριό της Μούζενας, της Χαλδίας του Πόντου
Παλτσά
Παλουκλού
Παπαβράμ
Παπαδάντων 
Παπαούτζ
Παρασκευάντων
Παρτύ ή Παρτέν
Πεκτελά
Πελαγία Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας 11 Παλαδάντων,Παλλαλάντων,Παρασκευάντων,Παλαγία,Παπαδάντων,Πελέν
Πελετσούκ – παλάν
Πεντεχώρι και Περίχωρα
Πελορέν
Περίχωρα Αρδάσσης
Περίχωρα Τορούλ
Πιτσάντων
Πογολάν
Ποζάρ
Ποροτζή
Πουγιούκ
Πουλαντζάκης Σκιαγραφία Πουλαντζάκης Πόντου  &  Πόθεν το όνομα της Πουλαντζάκης του Πόντου
Πράσαρις
Προαστείων
Πασχιουτζούκ
Ρακάν
Ραματανάντων
Ρουσίου
Ριτικάρ
Ρουσταμάντων Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας,13 Ρακάν, Ραμαζανάντων, Ρέξαινα, Ρουσταμάντων, Ρουσίον Ρυάκιον
Σαϊτάς
Σάϊτζα
Σαϊτάντων
Σακχαλβά
Σαλμανλή
Σαλούτ
Σαμουήλ
Σαπάν
Σαράντων Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Αφιέρωμα 16ο Σαράντων, Σαραντάρ, Σαπρανάντων, Σαρή – παπά
Σαραϊτζιούκ
Σαραντάρ
Σαρπίσκα
Σάσου
Σαχνή – τερεσή
Σεκή – κασί
Σεμή ουλού Σεϊράν
Σεμσεδίν
Σέμ
Σεφκέρ
Σιαμανάντων Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Πόντου 20ο Σιασκαλάντων, Σαρπίσκια, Σιαμανάντων, Σιπικόρ
Σύδη μεγάλη
Σύδη μικρή
Σιμικλή
Σιουμενλή
Σιούμη
Σίσα – Χαραβάν
Σοβούκ - Τάμ
Σουγί
Σταυρί (Σταυρού) Το Σταυρίν της επαρχίας Χαλδίας του Πόντου
Σταφυλάντων
Στύλος  Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Πόντου Αφιέρωμα 21ο : Σταυρίν, Σπεντάμ, Στρέν, Στύλος
Σίμπρα
Συνοικισμός Κιουτσιούκ
Ταλουμπουσίου
Ταράλη
Ταρσού – δερέ
Ταφλαντζίκ
Τεβεκλή
Τέκ – δερέ
Τεκέ – Κλουνεξίου
Τεκιγέ
Τεμιρτζή - κιοϊ
Τεπέκιοϊ
Τεπέζισμα
Τζάκι
Τζιολίκ
Τοκούζ – Καζά
Τοπαλάντων
Τορούλ Γεωγραφικόν Λεξικόν Χαλδίας Πόντου 29ο Τεκκέ, Τολέκ, Τορούλ, & Τουμάνογλου
Τουμάνογλου
Τούρναλη
Τούτ – γιούτ
Τσάλτσα
Τσαχματάντων 
Τσάλ – Καραγάτς
Τσαγκράκ
Τσακερλισή
Τσεκερλέντων
Τσεκερές
Τσεπράς
Τσιμπρικά 
Τσιφαφλάρ
Τσιφλίκ – Χατουπλή
Τσινκερέ
Τσικριτζή
Τσιτλί
Τσιμερά
Τσιουκούρ – Κιοϊ
Τσιμσίρ ή Ακσάχ
Τσολόχαινα  Χαλδία Τσίτη, Τζίζερε, Τσιμερά, Τσολόχενα, 12Ελάτια, Έδισσα, Επανωχώρ, Εφραιμάντων, 7Ραχία  &  Γεωγραφικόν Λεξικόν Χαλδίας 25ο: Τσ̆ορκόν (Τσορκόν), Τσιμπρικά & Τσολόχ̆αινα (Τσολόχενα)
Τσουκούρ
Υψηλόν
Φανάριον
Φερούζ
Φερχανάντων
Φετικιάρ
Φουχάραβα
Φραγκάντων
Φυτίανα Τα Φυτίανα ή Φυτιάντων της Χαλδίας του Πόντου. Γεωργίου Κανδηλάπτη Κάνεως
Φωκά Αγίου
Χάκαξα Γεωγραφικό Λεξικό Χαλδίας Πόντου Αφιέρωμα 33ο Χαλιναρά, Χάκαξα, Χαλκάντων & Χαμά
Χαλβά – Μαδέν
Χαλκάντων
Χαλχαλά
Χαλχατζή 
Χαλχαλού
Χαμηδιέ
Χαμουρλή
Χαμπαρλάρ
Χάν – γερί
Χάραβα
Χαραμί
Χαραλάμπους Αγίου, Μεταλλείον
Χεριάνων ή Χαριάνων
Χαρμάνταλη
Χαρσούτ
Χασανκέρ
Χασερά
Χασότ ή Μοναστήριον
Χάτς
Χατζή Κιοϊ (Ματενή)
Χατζή – Τσεσμέ
Χερροίανα Χαλδίας Τραπεζούντας ΠόντουΧεροιάνων - Τσαούλ  Τα Χερίανα, Χερροίανα, Χερείανα, Χαιρίαννα, χ̆εριάν’ & Σεϊράν της Χαλδίας του Πόντου
Χισάρ - Ιστού
Χοπούζ
Χοτζά – Γολί
Χουμουρλού
Χουσελή
Χουτουράλ
Χρυσούλα
Χυμουρλού
Ψωμάντων
Ωσαμερλή

Παρακολουθείστε το ευρετήριο των χωριών - πόλεων και κωμοπόλεων του Πόντου στην αντίστοιχή ενότητα: Κώμες, Πόλεις & Περιοχές στον Πόντο. Γεωγραφική, Ιστορική και Κοινωνιολογική περιήγηση στον Πόντο.

Ποντιακή Ιστορία & Λαογραφία - Βασίλειος Β. Πολατίδης - www.kotsari.com 

Pin It

Print

Add comment


Security code
Refresh

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ